Pravidlá súťaže Čo by ste si kúpili za výhru

Pravidlá súťaže "Čo by ste si kúpili za výhru"

 

Organizátor súťaže

1.1 Organizátorom súťaže s názvom "Čo by ste si kúpili za výhru" (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť Castrum INVEST s.r.o., so sídlom Tatranská 165, Nové Zámky 94001, IČO: 48337242 (ďalej len "Organizátor" alebo "Castrum INVEST s.r.o.").

 

1.2 Táto súťaž nie je organizovaná v spolupráci so spoločnosťou Facebook. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná ani spravovaná spoločnosťou Facebook, ani s ňou nie je spojená. 

 

Trvanie výberového konania

2.1 Súťaž trvá od 18.5.2022 do 25.5.2022 23:59.

 

2.2. Súťažný príspevok bude zverejnený počas doby trvania súťaže na stránkach Facebook (https://www.facebook.com/HeavenShop.sk a , https://www.facebook.com/heavenshopcz/ a https://www.facebook.com/HeavenShopMagyarorszag) a Instagram (https://www.instagram.com/heavenshop.sk/ a , https://www.instagram.com/heavenshop.cz/ a https://www.instagram.com/heavenshop.hu/)) s odkazom na tieto úplné pravidlá.

 

Súťažiaci

3.1 Súťaže sa môžu zúčastniť spotrebitelia (t. j. fyzické osoby, ktoré nekonajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania), ktorí sú starší ako 18 rokov a majú doručovaciu adresu v Českej republike alebo (ďalej len "súťažiaci" alebo "účastník").

 

3.2 Účastník musí dodržiavať podmienky používania Facebooku uvedené na stránke https://www.facebook.com/policies_center.

 

3.3 Výhercom Súťaže sa môže stať len Účastník, ktorý riadne splní všetky podmienky tejto Súťaže a splní kritériá pre výhercu (ďalej len "Výherca"). 

 

Pravidlá súťaže

4.1 Súťažná úloha znie. Sledujte našu webovú stránku, aby ste nezmeškali oznámenie.  Dajte nám vedieť, čo by ste si kúpili za cenu."

 

4.2 Výhercami cien sa stanú traja používatelia, ktorí správne odpovedali na otázku a boli vyžrebovaní pomocou commentpicker.com. Výhercovia získajú cenu označenú ako "Cena", ako je opísané v bode 5.1. 

 

 

 

4.3 Každý súťažiaci môže na výzvu odpovedať len raz. V rámci súťaže môžu vyhrať len raz.

 

 

 

4.4 Účastníci musia mať vytvorený verejný osobný profil na Facebooku 

 

 

 

4.5 Usporiadateľ je oprávnený vylúčiť Účastníka zo Súťaže. 

 

Ceny a podmienky ich získania

5.1. Do súťaže na facebookových stránkach HeavenShop CZ a, HeavenShop a HeavenShop Magyarország sú ako výhry zaradené tieto ceny: 3x poukážka na nákup v hodnote 500 CZK alebo , 20 € alebo 7500 HUF na každom kanáli. Každý z výhercov získa len jednu z týchto cien.

 

5.2 Výhercovia súťaže budú o výhre informovaní na Facebooku na stránkach HeavenShop CZ a , HeavenShop a HeavenShop Magyarország a v súkromnej správe.

 

5.3 Ak sa víťazom stane súťažiaci, ktorému nemožno udeliť cenu podľa týchto pravidiel, príslušná cena bude udelená ďalšiemu najrýchlejšiemu súťažiacemu.

 

5.4 Aby si výherca mohol prevziať výhru, musí organizátorovi poskytnúť svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresu a e-mail).

 

 

 

5.5 Ak výherca nezašle Organizátorovi údaje o výhre do 72 hodín od kontaktovania alebo nedoručí výhru, výhra bude doručená ďalšiemu úspešnému výhercovi.

 

5.6 Usporiadateľ je oprávnený zverejniť meno, priezvisko, výherný príspevok na webových stránkach HeavenShop CZ a , HeavenShop. a HeavenShop Magyarország.

 

Záverečné ustanovenia

6.1 Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne technické chyby pri organizácii Súťaže a má právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach Súťaže vrátane jej ukončenia. O akýchkoľvek nárokoch alebo námietkach s konečnou platnosťou rozhodne organizátor. Usporiadateľ si vyhradzuje právo súťaž skrátiť, pozastaviť alebo zrušiť bez náhrady alebo jednostranne zmeniť alebo doplniť súťaž oznámením zmeny na Facebooku, kde sú k dispozícii úplné a platné podmienky.

 

6.2. Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s týmito pravidlami a dobrovoľne udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním svojich osobných údajov - prezývky a v prípade, že sa stane výhercom, mena, priezviska, presnej adresy bydliska a ďalších údajov, ktoré budú v súťaži zhromažďované (ďalej len "údaje") na účely organizovania súťaže po dobu 100 dní odo dňa udelenia súhlasu. Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať na adrese sídla organizátora.

 

6.3 Na výhru nie je právny nárok a hodnotu výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti. Výherca berie na vedomie, že je povinný vyrovnať všetky daňové záväzky voči štátu. 

 

6.4 Tieto podmienky sú platné a účinné od 16.5.2022